stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

Regulamin darowizn

Regulamin
przyjmowania darowizn przez
Fundację Św. Pankracy

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Św. Pankracy, z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540337, REGON: 360608837,
  NIP: 5851470257, (zwana dalej „Fundacja”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2
Darowizny rzeczowe i usług

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej lub usług upoważnieni są członkowie zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej lub usług na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie odpowiednio na adres siedziby Fundacji lub adres email: biuro@fundacjapankracy.org
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją a darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez Fundację zgody na przyjęcie darowizny od darczyńcy.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy lub usług. Jeżeli darczyńca nie poda wskazanej w zdaniu poprzednim wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją a darczyńcą.

§ 3
Darowizny pieniężne

 1. Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  – przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP: 7792308495, REGON: 300523444,
  KRS: 0000274399;
  – przelewem bankowym dokonanym na rachunki bankowe Fundacji.
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe Fundacji Św. Pankracy”.

§ 4
Cele Statutowe Fundacji

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 5 statutu Fundacji celami statutowymi są:
  1. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich pasji, talentów i umiejętności, mające na celu wyrwanie ich ze środowisk tymczasowych, często patologicznych; umożliwienie im realizacji swoich marzeń,
  2. prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej, opiekuńczej oraz profilaktycznej, przeciwdziałającej społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i domów dziecka,
  3. wspieranie młodzieży w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu, startu w dorosłość,
  4. pomoc społeczna umożliwiająca dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości,
  5. podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej ochrony praw dzieci i młodzieży,
  6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  7. wspieranie rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych i systemu pieczy zastępczej,
  8. prowadzenie ogólnospołecznych działań mających na celu poprawę warunków życia społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  9. działalność charytatywna,
  10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  12. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  13. podejmowanie działań proekologicznych, w tym związanych z ochroną zwierząt i przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  14. prowadzenie działań edukacyjnych,

§ 5
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Św. Pankracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 11/40 (00-342),
  KRS: 0000540337, NIP:5851470257, REGON: 360608837 (w skrócie: Fundacja lub Administrator).
 2. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjapankracy.org oraz pisemnie na adres Fundacji.
 3. Dane osobowe dokonującego darowizny przetwarzane są na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (darowizny),
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych przez Fundację,
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna oraz w celach archiwalnych.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Fundacją.
 7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.
 8. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny Administratorowi.
 10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie zebranych danych osobowych.

§ 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2015 roku